Receptie, Finalizare, Intabulare

Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale si in conformitate cu documentatia de executie.

Receptia se realizeaza in doua etape:
- receptia la terminarea lucrarilor – este obligatorie si pentru realizarea lucrarilor in regie proprie;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Dumneavoastra aveti obligatia sa incepeti receptia in maximum 15 zile de la notificarea termenului lucrarilor de catre executant si sa comunicati data proiectantului, executantului si membrilor comisiei.

Receptia lucrarilor se face de catre o comisie, aleasa de dumneavoastra, din care trebuie sa faca parte si reprezentantul Administratiei locale. Proiectantul si executantul sau reprezentantii lor nu pot face parte din comisia de receptie, itrucat au calitatea de invitati.

Comisia de receptie examineaza:
- respectarea prevederilor din Autorizatia de Construire, precum si avizele si conditiile impuse de autoritatile competente;
- executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, cu cele ale documentatiei de executie si cele ale reglementarilor specifice;
- referatul de prezentare,intocmit de proiectant, cu privire la modul cum a fost executata lucrarea;
- terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre dumneavoastra si executant

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Receptia se poate face daca nu exista obiectii. Daca exista obiectii, se poate face receptia, cu notarea expresa a acestora si cu posibilitatea de remediere a defectiunilor sau lipsurilor in termen de 90 zile. Dupa efectuarea remediilor executantul va cere, in scris, anularea obiectiilor.

Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, Dumneavoastra aveti obligatia sa:
-regularizati taxele datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlate obligatii legale;
-obtineti adeverinta de existenta a constructiei(pe baza de cerere, extras de carte funciara in original, valabil de 30 zile, plan parcelar intocmit de proiectantul autorizat de Oficiul National de Cadastru, copia Autorizatiei de Constructie, proces varbal de receptie a lucrarilor) pentru intabulare sau obtinerea autorizatiei de functionare- inregistrare in Cartea Funciara;
-declarati investitia in vederea impunerii.

Mic dictionar
Aria Construita: suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);
Aria construita desfasurata : suprafata insumata a tuturor nivelelor;
Aria utila : suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor (suprafata interioara a camerelor);
 Aria locuibila : suprafata insumata a camerelor locuibile;
Certificat de Urbanism : actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza safie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
Autorizatia de construire : actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii. 
 P.U.G. - proiect urbanistic general, contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.
 P.U.Z. - proiect urbanistic zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).
 P.U.D. - proiect urbanistic de detaliu, se realizeaza pentru un anume teren, prin intermediul lui se precizeaza perimetrul construibil, retragerile fata de limite, regim de  inaltime, aliniament, in corelare cu terenurile invecinate.

  Creativebynature™ design